05-02-2021
2 Min. odczyt
Joris Bloemen
Najnowsza aktualizacja: 14-05-2021

Rozszerz swoje usługi dzięki wykorzystaniu Webhooków

Wyzwalacz webhooków od IXON Cloud

Zamiast pobierać dane maszynowe z IXON Cloud (za pomocą API), możesz natychmiastowo i bezpiecznie przesyłać wiadomości do dowolnej zewnętrznej aplikacji za pomocą webhooków.

Czym są webhooki?

Webhook (nazywany również wywołaniem zwrotnym sieci Web lub API HTTPS push) umożliwia aplikacji dostarczanie aplikacjom zewnętrznym informacji w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do typowych interfejsów API, w przypadku których trzeba by bardzo często zdobywać dane, aby uzyskać je w czasie rzeczywistym, webhook dostarcza dane do tych aplikacji na bieżąco, co oznacza, że otrzymujesz dane natychmiast.

Sprawia to, że webhooki są o wiele bardziej wydajne, zarówno dla dostawcy, jak i konsumenta. Webhooki są czasami nazywane „odwrotnymi interfejsami API”, ponieważ podają wartość odpowiadającą specyfikacji interfejsu API i musisz zaprojektować interfejs API, który będzie używany przez webhook. Webhook wyśle żądanie HTTP do Twojej aplikacji (zazwyczaj POST), a następnie zostaniesz obciążony za jego interpretację.

Często używanymi platformami webhooków są: Zapier, IFTTT, PagerDuty oraz hook.io. platformy te są połączone z głównymi platformami chmurowymi w celu łatwej integracji. 

Dlaczego webhooki?

IXON Cloud jest otwartą platformą SaaS. Oznacza to, że możesz podłączyć dowolną aplikację strony trzeciej do IXON Cloud za pomocą interfejsu API (takiego jak Tableau) lub webhooków. Możesz jej użyć, gdy potrzebujesz większej elastyczności. Możesz również skorzystać z narzędzi o bardziej wyspecjalizowanych funkcjach.

Dzięki funkcji webhook możesz rozszerzyć opcje usług o wyzwalacze do aplikacji zewnętrznych, w sytuacjach gdy coś dzieje się w twoim urządzeniu przemysłowym lub maszynach.

 

Jak korzystać z webhooków w IXON Cloud?

“IXON Cloud zbiera wszystkie wiadomości pochodzące z urządzenia IXrouer/IXagent w centrum wiadomości. Jakiekolwiek alarmy maszynowe (uruchomione poprzez usługę powiadomień z chmury – Cloud Notify) są również dodawane do centrum wiadomości. Każdą wiadomość można wysłać za pomocą funkcji webhooków.

Korzystanie z webhooków jest całkowicie bezpłatne. Aby wysyłać alarmy maszynowe, potrzebujesz licencji Cloud Notify.

Dodaj nowy webhook do swojego konta IXON Cloud (sekcja wiadomości), używając nazwy i adresu URL webhooka. Ten adres URL jest udostępniany przez zewnętrzną aplikację, z którą chcesz się połączyć.

Możesz zastosować filtry, takie jak priorytet wiadomości (wysoki, niski, średni), firma czy treść wiadomości i wybrać sposób wyzwalania webhooka.

Po skonfigurowaniu webhook jest automatycznie uruchamiany w czasie rzeczywistym w przypadku nowej wiadomości.

Przykładowy kod alarmu maszynowego webhooka w formacie JSON

Poniżej możesz zobaczyć przykład wiadomości JSON, która jest wysyłana podczas uruchomienia alarmu przez IXON Cloud. Wiadomość ta zawiera wszystkie informacje dotyczące alarmu i może być użyta na aplikacji zewnętrznej. 

{ "userName": "John Doe", "alarmRateLimitTill": null, "extraInfo": { "Device ID": "abdCiM0wfg9V", "GPIO": "True", "Device name": "Test Router" }, "shortContent": "Test Alarm of Demo Router was triggered at 5/21/19, 4:21 PM", "companyId": "1111-2222-3333-4444-5555", "systemLabel": "alarm-high", "createdOn": "2019-05-21T14:21:21", "companyName": "Test Company", "userId": "zkufaLacdLRr", "longContent": "Instructions: Please notify a developer to fix this issue" }

 

 Wyzwalaj inteligentne reakcje na krytyczne awarie maszyny za pomocą PagerDuty

PagerDuty to przykład efektywnego stosowania webhooków w celu informowania zespołu serwisowego o problemach z maszyną.

Dzięki integracji webhooków możesz tworzyć inteligentną automatyzację odpowiedzi za pośrednictwem PagerDuty, uruchamianą poprzez alarmy IXON Cloud, w celu mobilizacji odbiorców, zaangażowania interesariuszy i wysyłania aktualizacji statusu.

Gdy incydent zostanie dodany do PagerDuty, możesz następnie uruchomić łańcuch odbiorców. Wysyłaj wiadomości SMS lub automatyczne połączenia, aby natychmiast kogoś poinformować. Gdy wiadomość nie jest przeczytana lub połączenie nieodebrane, możesz automatycznie poinformować kolejną osobę z łańcucha. 

Korzyści: możesz działaś szybciej, zapewniać lepsze usługi i rozwiązywać problemy, zanim będzie za późno. Zastosuj nowe modele biznesowe lub zarabiaj więcej pieniędzy, poprzez zwiększenie czasu reakcji SLA. Możesz też zaoferować to swoim klientom jako usługę dodatkową. 

Przykładowe użycie webhooków w sytuacji awaryjnej

Wyobraź sobie, że pracujesz w przemyśle spożywczym i Twoja żywność jest podgrzewana w piecu przemysłowym. Nie chcesz zepsuć jedzenia, ponieważ jest bardzo cenne. Dlatego temperatura pieca powinna być stała, aby zachować najlepsze wyniki.

W celu monitorowania temperatury używasz IXroutera do przesyłania danych pieca w czasie rzeczywistym do IXON Cloud. Skonfiguruj alarm, na przykład gdy temperatura przekracza 200 ° lub spada poniżej 180 °, i uruchom webhook dla PagerDuty, gdy ten alarm zostanie uruchomiony. Możesz także okresowo rejestrować wartości w IXON Cloud lub PagerDuty w celu późniejszej analizy.

Stwórz łańcuch automatycznej reakcji w PagerDuty w celu informowania operatora serwisu, aby zatrzymał przetwarzanie żywności i natychmiast naprawił problem. W przypadku braku odpowiedzi, poinformowany zostanie inny pracownik.

Inne przykłady użycia webhooków dla IXON Cloud

 Zapier to usługa, która zawiera wiele aplikacji chmurowych, z którymi możesz się zintegrować. Utwórz webhooka w Zapier i podłącz do niego dowolną aplikację. Kilka przykładów:

  • Raporty i rejestrowanie: stwórz wiadomość w Google Chat lub Slack dla swojego zespołu serwisowego lub zarejestruj dowolny alarm w Arkuszach Google.
  • SMS: wyślij wiadomość SMS w chwili pojawienia się alarmu
  • Service desk & lista rzeczy do zrobienia: stwórz nową wiadomość dla zespołu wsparcia lub użyj jej do przewidywania konserwacji." 

 

Wyciągnij więcej ze swoich maszyn za pomocą webhooków

Skorzystaj z gotowych do użycia funkcji maszyny, aby zaktualizować swoje usługi i działać szybciej, gdy wystąpią problemy z maszyną. Wypróbuj IXON za darmo!

Utwórz darmowe konto IXON Cloud

Zamów o zestaw startowy IXrouter.